REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

DELTA MARCIN SADLAK

 

 

Spis treści:

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne 

§ 3 Dokonywanie zakupów

§ 4 Składanie zamówienia

§ 5 Realizacja zamówienia

§ 6 Płatności

§ 7 Odstąpienie od umowy

§ 8 Skutki prawa odstąpienia

§ 9 Wyłączenia prawa odstąpienia

§ 10 Procedura reklamacji

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§ 12 Zmiana regulaminu

§ 13 Postanowienia końcowe

 

 

 

§ 1 Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, to jest  Delta Marcin Sadlak z siedzibą w Warszawie [ul. Kłobucka 10, 02-699 Warszawa], NIP: 563-157-11-63, REGON: 110-670-920.
 5. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.delta24.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie i kupić Towar objęty Zamówieniem.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem  Sklepu Internetowego
 7. Dane osobowe – dane podane w formularzu rejestracyjnym na stronie sklepu internetowego, które są przetwarzane przez Sprzedawcę w sposób zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781] i w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną [t. j. Dz.U. 2020 poz. 344 z późn. zm.]. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę, dostępnym pod adresem  www.delta24.pl.
 2. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
 1. nr telefonu:  ……………………...
 2. adres e-mail:………………………...
 3. adres korespondencyjny i zwrotny: Delta Marcin Sadlak , ul. Kłobucka 10, 02-699 Warszawa.
 1. Warunki techniczne prawidłowego korzystania ze Sklepu przedstawiają się w sposób następujący:
 1. urządzenie z dostępem do Internetu
 2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies
 3. aktywne konto poczty elektronicznej.

 

§ 3 Dokonywanie zakupów

 

 1. Informacje o towarach podane na stronie www.delta24.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient przesyłając do Sklepu Internetowego zamówienie, składa ofertę zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży zamawianych towarów na warunkach określonych w opisie Towaru i niniejszym regulaminie.
 2. Przedmiotem transakcji są Towary opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego i dostępne w Sklepie w chwili składania zamówienia.
 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami netto (nie zawierają podatku VAT) i wyrażone są w złotych polskich. 
 4. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych Towarów do sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian.
 6. Ceny towarów podane w Sklepie Internetowym nie zawierają innych ponoszonych przez nabywcę kosztów, w tym kosztów dostawy (wysyłki), które są wskazane w formularzu w trakcie wybierania towarów i dodane następnie do ceny towarów przy składaniu zamówienia. Łączna cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, do której zapłaty zobowiązany jest nabywca, w związku z zamówieniem towaru, obejmuje cenę towarów, koszty dostawy (wysyłki) i ewentualne inne koszty. 

 

§ 4 Składanie zamówienia

 

 1. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową www.delta24.pl, drogą mailową na adres e-maildelta@delta-bud.pl, telefonicznie na numery podane na stronie internetowej www.delta24.pl, w przypadku zamówień poprzez stronę sklepu towar należy dodać do koszyka, określić sposób dostawy, formę płatności.
 2. Asortyment zakupów, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail, jak również zaakceptuje postanowienia Regulaminu.
 4. W wypadku gdy, podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta drogą internetową za pośrednictwem strony www.delta24.pl, momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę Sklepu Internetowego w drodze wiadomości e-mail, wysłanej na adres Klienta podany przy rejestracji. W przypadku wyboru opcji przedpłaty, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje po wpływie całości ceny towarów (łącznie z kosztem dostawy lub innymi kosztami) na rachunek bankowy Sprzedawcy. Jeżeli łączna cena towarów nie wpłynie na rachunek bankowy Sprzedawcy w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zamówienie jest uważane za niezłożone i podlega anulowaniu. Nie dochodzi wówczas do zawarcia umowy sprzedaży. 
 6. Sprzedawca, najpóźniej w chwili dostarczenia towarów, przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku (w formie papierowej lub elektronicznej), na adres Klienta wskazany w trakcie rejestracji lub składania zamówienia. 
 7. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania zamiast paragonu fiskalnego faktury VAT. Oświadczenie Klienta wyrażające wolę otrzymania faktury VAT stanowi równocześnie upoważnienie dla Sprzedawcy do stosowania faktury elektronicznej, o którym mowa w art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Wystawiona faktura VAT zostanie załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail. 

 

 

§ 5  Rejestracja konta, obowiązki Klienta korzystającego ze sklepu internetowego

 1. Klient podczas korzystania ze sklepu internetowego zobowiązany jest w szczególności do: Klient ma prawo powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu delta24.pl.
  1. korzystania z niego w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu delta24.pl,
  2. korzystania z  niego w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  3. nie podawania danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich
  4. nie dopuszczania się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa,
  5. nie naruszania zasad współżycia społecznego np. poprzez powtarzające się przypadki składania Zamówień i nieuregulowania zobowiązań z nich wynikających.
 2. Wszelkie pytania, zastrzeżenia bądź reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w w funkcjonowaniu Sklepu delta24.pl oraz zakupionych Towarów Klient może zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem delta@delta-bud.pl.
 3. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 4. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych ………………………………………………………… Podanie danych jest dobrowolne.
 5. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w niniejszym Regulaminie
 8.  Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim (także poprzez zaniechanie jego odpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich).
 1. Rejestracja konta nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. 
 2. Klient  przy rejestracji konta zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki działań podejmowanych za pomocą jego Konta.
 4. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
  1. dostępu do statusu oraz historii zamówień,
  2. otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych,
  3. zamówienia Towarów,
  4. zmiany  swoich danych,
  5. zmiany swojego hasła,
  6. sprawdzenia statusu  swojego zamówienia,
  7. usunięcia swojego konta.

 

 

 

§ 6 Realizacja zamówienia

 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. 
 2. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 1. Moment e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę jest okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych lub błędnie dokonanego zamówienia. Od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji w związku z czym korygowanie błędnych danych może być już niemożliwe.
 2. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu przygotowania towaru do wysłania oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do Klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i ze względu na specyfikę wielkości i wagi Towarów sprzedawanych w sklepie, czas dostawy jest określany indywidualnie przy każdorazowym zamówieniu składanym przez Klienta.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru lub wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiałyby czasową lub całkowitą realizację złożonego zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 4. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.
 5. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu całości ceny wraz z kosztami dostawy na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub z momentem dokonania zamówienia w przypadku opcji „za pobraniem”.
 6. Ze względu na specyfikę wielkości i wagi produktów sprzedawanych w sklepie, forma dostawy będzie określana indywidualnie przy każdorazowym zamówieniu składanym przez Klienta.
 7. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich bądź transportem Sprzedawcy. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedawcy. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich bądź zgodnie z zaakceptowanym przez Klienta wyliczeniem kosztów dostawy dokonanym przez Sprzedawcę.
 8. Odbierając towar należy potwierdzić ten fakt stosownym podpisem na dokumencie pokwitowania oraz sprawdzić stan przesyłki, m.in. czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania, nie powinno się przyjmować przesyłki i należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy braków przesyłki w transporcie.
 9. Według niniejszego regulaminu Sprzedawca prowadzi sprzedaż tylko na terenie Unii Europejskiej. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.

 

§ 7 Płatności

 

Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujący sposób

 1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy mBank S.A. 67 1140 1010 0000 3882 6400 1001;
 2. gotówką przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem;
 3. gotówką w kasie Sprzedającego w przypadku odbioru osobistego;
 4. kartą płatniczą w przypadku odbioru osobistego.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument:
 1. wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy, a w razie zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach, 
 2. wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. 
 1. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, jest poinformowanie Sprzedawcy o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą listem poleconym na adres: ul. Kłobucka 10, 02-699 Warszawa Delta Marcin Sadlak lub pocztą elektroniczną na adres: delta@delta-bud.pl). Wzór formularza odstąpienia od umowy, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, a także dostępny jest na stronie internetowej sklepu.
 1. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uważa się za zachowany, w przypadku wysłania przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem adresu mailowego (w przypadku jego podania przez Konsumenta).

 

§ 9 Skutki odstąpienia

 

 1. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócenia na własny koszt Towaru, który należy odesłać  na adres Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został   poinformowany przez Konsumenta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. W przypadku wystawienia faktury VAT Sprzedawca, w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, wystawi fakturę korygującą. Oryginał i kopia faktury korygującej zostaną wysłane Konsumentowi przesyłką pocztową. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie odesłać Sprzedawcy podpisaną kopię faktury korygującej.

 

§ 10 Wyłączenia prawa odstąpienia

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umów:

 1. której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 7. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

 

§ 11 Gwarancja i procedura reklamacji

 

 1. Sprzedawca na sprzedane Towary udziela Klientowi gwarancji na okres 12 miesięcy na stal i 12 miesięcy na drewno liczony od dnia odbioru Towaru przez Klienta.
 2. Sprzedawca gwarantuje dobrą jakość wykonanych komponentów rusztowania oraz ich funkcjonalność w kompletnym zestawie rusztowania ramowego typu Plettac, Layher, Bosta, Rux, Moduł.
 3. Klient jest zobowiązany do użytkowania Towarów zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, stosownych przepisów, norm i regulacji sposób korzystania z tego typu rzeczy, a także do   odpowiedniego serwisowania Towaru przez autoryzowane podmioty.
 4. Gwarancja udzielona przez Sprzedawcę obejmuje wszelkie wady materiałowe i produkcyjne ujawnione w trakcie prawidłowej eksploatacji zgodnej z zapisami w instrukcji montażu i z zachowaniem zasad zawartych w Dokumentacji Techniczno- Ruchowej rusztowania w pełnym jej zakresie.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za skutki nieprawidłowego (tj. niezgodnego z instrukcją) montażu/demontażu, napraw i użytkowania dostarczonych Towarów, w tym dokonywania w/w czynności przez osoby do tego nieuprawnione i/lub nie przeszkolone zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu ich użytkowania. 
 6. Sprzedawca nie jest zobowiązany do naprawy Towarów ani świadczenia innych usług z tytułu gwarancji w przypadku wady powstałej z przyczyn: niewłaściwego montażu Towarów wykonywanego przez inne podmioty niż sprzedawca.
 7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest przesłanie na adres Delta Marcin Sadlak ul.Kłobucka 10, 02-699 protokołu reklamacyjnego spisanego razem z kurierem dostarczającym przesyłkę.
 8. Gwarancja udzielona przez Sprzedawcę nie obejmuje 
 1. uszkodzeń mechanicznych Towarów spowodowanych między innymi zrzuceniem komponentów rusztowaniowych z wysokości, najechaniem pojazdem mechanicznym, uszkodzeniem w czasie transportu i prac za- i wyładunkowych, wykonywanych przez Klienta bądź przez inne podmioty na zlecenie Klienta, nadmiernym obciążeniem, niewłaściwym przechowywaniem itd.;
 2. uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników chemicznych, agresywnego środowiska, nadmiernej temperatury
 3. uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych;
 4. elementów w których dokonano przeróbek, zmian, samodzielnych napraw;
 5. uszkodzeń ciągłości powłoki zabezpieczającej elementy drewniane oraz uszkodzeń elementów zabezpieczonych powłoką bitumiczną.
 1. W przypadku dalszego użytkowania przez Klienta Towaru pomimo wykrycia wady gwarancja wygasa.
 2. Gwarancja wygasa w przypadku dokonywania napraw lub przeróbek Towarów przez nieautoryzowany personel.
 3. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych i deklarowanych przez Sprzedawcę parametrów produktu.
   Reklamacje wszystkich elementów ocynkowanych rozpatrywane będą w zgodności i w oparciu o kryteria zawarte w normie PN
  .
 4. Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi określają przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować na adres: Delta Marcin Sadlak, ul. Kłobucka 10, 02- 699 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail:delta@delta-bud.pl lub bezpośrednio w punkcie sprzedaży.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne  powinno zawierać:W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt na adres Sprzedawcy, wraz z dowodem zakupu tego produktu i opisem reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego z gwarancji koszty dostawy oraz odbioru Towaru z serwisu Sprzedawcy ponosi Klient.
  1. datę zgłoszenia,
  2. dane zgłaszającego,
  3. dowód zakupu,na którym widoczna jest data zakupu, rodzaj Towaru wraz z jego numerem seryjnym,
  4. nazwę reklamowanego Towaru,
  5. datę zauważenia i opis wady i okoliczności jej występowania,
  6. roszczenia względem gwaranta,
  7. zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rozpatrywanej reklamacji.
 7. Klientowi w ramach reklamacji z rękojmi przysługują następujące prawa :W przypadku roszczenia z gwarancji ostateczna decyzja o sposobie rozpatrzenia roszczenia z gwarancji pozostaje po stronie Sprzedawcy.
  1. żądanie wymiany Towaru na nowy,
  2. żądanie naprawy Towaru,
  3. żądanie obniżenia ceny,
  4. odstąpienia od umowy- o ile wada jest istotna.
 8. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę fizyczną lub prawną, jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 9. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W przypadku reklamacji z gwarancji Sprzedawca zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu na odpowiedź na złożoną reklamację, w przypadku gdy  udzielenie odpowiedzi uzależnione jest od zebrania dodatkowych analiz technicznych lub prawnych, o czym poinformuje niezwłocznie Klienta składającego reklamację. Naprawa lub wymiana uszkodzonego lub wadliwego Towaru bądź jego komponentu nastąpi w możliwie najkrótszym, uzgodnionym z Klientem terminie.
 10. W przypadku roszczenia z rękojmi, jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
 2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 1. Klient, w celu polubownego rozwiązywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

a). W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b). W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

c). pracownicy i współpracownicy Sprzedawcy,

d). profesjonalne podmioty świadczące na rzecz Sprzedawcy doradztwo podatkowe, prawne, audytowe i rozliczeniowe,

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

 

§ 14 Zmiana Regulaminu 

 

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 5. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

 

§ 15 Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta Zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

 

 

 Załącznik Nr 1 

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.