POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

DELTA MARCIN SADLAK

 

§ 1

 1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Delta Marcin Sadlak z siedzibą w Warszawie [ul. Kłobucka 10, 02-699 Warszawa], NIP: 563-157-11-63, REGON: 110-670-920 (dalej: DELTA). Polityka prywatności DELTA (dalej: Polityka) określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od Klientów i Użytkowników serwisu internetowego DELTY dostępnego pod adresem delta24.pl oraz wykorzystywania plików cookies.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralną część regulaminów zamieszczonych w Sklepie, a znajdujące się w nich definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej. 
 3. DELTA prosi o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki. Wchodząc na stronę należącą do DELTY lub korzystając z niej Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki oraz potwierdza, że zapoznał się z jej treścią.

 

§ 2

Dane osobowe – zgodnie z RODO, wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z którym DELTA przetwarza Dane osobowe Użytkowników.

Usługi – należy rozumieć usługi realizowane przez DELTĘ drogą elektroniczną, za pomocą strony internetowej.

Użytkownik – klient DELTY, osoba składająca zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, osoba odwiedzającą stronę  internetową należącą do DELTY.

 

§ 3

 1. Użytkownik może przeglądać serwis internetowy DELTY bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji.
 2. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez DELTĘ za pośrednictwem Sklepu, zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza rejestracyjnego, w którym należy podać określone dane osobowe.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez DELTĘ na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu. Brak zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu własnych produktów lub usług DELTY, w celu przesyłania informacji handlowej DELTY drogą elektroniczną nie rodzi żadnych negatywnych konsekwencji.
 4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji z DELTĄ są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego sklepu internetowego oraz formularza zamówienia jest DELTA.
 2. Nadrzędnym celem DELTY jest zapewnienie Użytkownikom Sklepu ochrony prywatności na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. DELTA wdrożyła odpowiednie środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne), mające na celu ochronę Danych Osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. 
 4. Zdając sobie sprawę, jak ważna jest ochrona  danych osobowych Użytkownika, DELTA używa m.in.:
   - szyfrowania danych Użytkownika za pomocą usługi HTTPS wykorzystującej 2048 bitowy klucz szyfrujący RSA podczas ich przesyłania,

- w określonych przypadkach procesów anonimizacji, pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych Użytkownika,

- innych zabezpieczeń sprzętowych, sieciowych oraz systemowych, takich jak: zapory ogniowe, licencjonowane oprogramowanie antywirusowe sprzętowe oraz sieciowe, kontrolowane dostępy za pośrednictwem zabezpieczonej sieci VPN i wielu innych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT,

- elektronicznych oraz fizycznych mechanizmów kontroli dostępu osób do budynków i pomieszczeń, w których przetwarzane są   dane osobowe Użytkowników (m.in. kluczy magnetycznych i elektronicznych, zamków bezpieczeństwa, systemu alarmowego),
 - innych zabezpieczeń, które mają na celu ochronę danych osobowych Użytkowników.

 1. DELTA zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dostęp do Danych Osobowych jest ograniczony liczbą uprawnionych pracowników DELTY.
 2. DELTA w ramach Sklepu może wynajmować miejsca na zamieszczanie reklam oraz zamieszczać linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, administrowanych przez inne podmioty, przy czym przestrzega, iż nie ma  wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 3. DELTA może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy, na zasadzie art. 28 RODO. Podmioty, te mogą przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zapewniając im odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
 4. Zgodnie z przepisami RODO, „odbiorcą” danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. W celu wykonania umów sprzedaży i umów o świadczenie usług zawieranych przez DELTĘ za pośrednictwem Sklepu, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności takim odbiorcom jak:  pracownicy i współpracownicy DELTY, operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe, obsługujące transakcje internetowe, hosting Sklepu oraz świadczące usługi wsparcia informatycznego, jak również usługi prawne, doradztwo podatkowe, audytowe i rozliczeniowe.

§ 5

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia i żądania usunięcia, a także do odwołania swojej zgody w każdej chwili, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do DELTY. Ponadto Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych. Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

§ 6

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników sklepu ogranicza się do zakresu wymaganego świadczeniem na ich rzecz usług. 
 2. DELTA przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w celu niezbędnym do realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 3. Niezależnie od powyższego - Użytkownik ma prawo do dobrowolnego udzielenia zgód na przetwarzanie danych osobowych, które w żaden sposób nie wpływają na realizację złożonego zamówienia na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, DELTA może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w postaci ich numerów telefonu oraz adresu e-mail w celu przesyłania przez DELTĘ informacji handlowych, w tym newslettera, informacji o promocjach i nowościach. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej klauzuli), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez DELTĘ, w celach przedstawienia oferty handlowej lub działań marketingowych. Takim przypadku podstawą przetwarzania przez DELTĘ danych osobowych w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu w powyższym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.
 5. Podstawą przetwarzania przez DELTĘ danych osobowych Użytkowników będzie także art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– w celu zabezpieczenia i realizacji  prawnie uzasadnionych interesów DELTY (w szczególności w celu umożliwienia DELCIE dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej z Użytkownikiem umowy).
 6. Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą przez następujące okresy:
  a) dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO)- do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, chyba, że DELTA ustali wcześniej, że dane się zdezaktualizowały;
   c) dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit ab, c i f RODO– przez okres niezbędny do wykonania łączącej Użytkownika z DELTĄ umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń i czynów karalnych mogących wynikać z umowy, a także przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami prawa podatkowego. DELTA może przechowywać  dane osobowe Użytkownika przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych osobowych Użytkownika  określona w art. 6 ust. 1 RODO. 

§ 7

 1. Dane osobowe przetwarzane przez DELTĘ mogą zostać przekazane upoważnionym organom państwowym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przekazywane do państw trzecich w przypadku, w którym usługi, które świadczy DELTA, mają być wykonane także na obszarze państwa trzeciego. Dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom świadczącym DELTY doradztwo podatkowe, prawne, audytowe i rozliczeniowe, jeżeli prowadzą oni swoją działalność na terenie państwa trzeciego. W każdym z powyższych przypadków DELTA zabezpiecza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, w szczególności zawierając umowy o poufności oraz o przetwarzaniu danych osobowych w sposób, który jest zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego w Unii Europejskiej i Polsce prawa z dziedziny ochrony danych osobowych oraz na warunkach mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania  danych osobowych Użytkownika. DELTA nie przekazuje danych osobowych Użytkownika do organizacji międzynarodowych. DELTA nie przekazuje także danych osobowych Użytkownika do państw trzecich, jeżeli takie przekazanie nie jest możliwe lub jest wykluczone na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§ 8

 1. DELTA wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartphonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny DELTY.
 2. DELTA przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

§ 9

 1. DELTA informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. DELTA wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez DELTĘ, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: 
 1. https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek, – Opera
 2. https://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html, – Internet Explorer
 3. https://support.microsoft.com/kb/278835/pl, – Chrome
 4. https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647.

§ 10

DELTA informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 11

Przykładowe sposoby konfiguracji plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

 1. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek,
 2. Interent Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 3. Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
 4. Safari: https://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci.

§ 12

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

§ 13

 1. W związku z rozwojem i zmieniającymi się przepisami prawa, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej  delta24.pl.
 2. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez DELTĘ Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail:  delta@delta-bud.pl
 3. Polityka znajduje się na stronie delta24.pl oraz w siedzibie DELTY.